ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Aanbestedingsrecht

Haken en ogen aan regelgeving circulair inkopen

Daan Versteeg | 01 feb 2019 · Leestijd 8 min

Verschenen in: Koenen, I. (2019, februari). Haken en ogen aan regelgeving circulair inkopen. Deal!, 2019(1e editie). https://nevi.nl/kennislab/deal/deal-februari-2019

Circulair inkopen wordt de norm. Maar wanneer is een bouwproject nu circulair? Juristen, technici en ingenieurs peinzen nog over een eenduidige rekenmethode. Advocaat Daan Versteeg schreef mee aan een preadvies over circulair bouwen.

In 2018 is zowel het eerste circulaire fietspad als het eerste circulaire viaduct in Nederland ge­bouwd. Het begin is er, maar het moet meer en beter. Advocaat Daan Versteeg van Rozemond Advocaten – ook kandidaat-Europarlementariër voor het CDA – schreef mee aan het preadvies over circulair bouwen van de Vereniging voor Bouwrecht. Versteeg boog zich over circulair aan­besteden en hij ziet ook nog flink wat haken en ogen op het gebied van wet- en regelgeving. Hoewel de eerste circulaire infraprojecten eind 2018 zijn opgeleverd, moet het tempo fors omhoog. Hij licht toe welke rol het aanbestedingsrecht daarin kan spelen.

Jullie advies pleit voor aanbestedingen waarbij wordt gegund op basis van levenscycluskosten. Waarom is dat een voordeel? 

“Bij gunning op levenscycluskosten kijk je niet alleen naar de aanneemsom, maar naar de kosten van een werk in al zijn levens­fasen. Daarbij wordt ook gelet op gebruikskosten en de verwijde­ringskosten. Die laatste zijn bij een circulair werk geen kosten, maar juist restwaarde vanwege de herbruikbaarheid. Voorts moet je ook de kosten van de externe milieueffecten van het werk in al zijn levensstadia meenemen. Zo voorkom je dat lage 

kosten niet worden gerealiseerd door middel van een zware mili­eubelasting, zoals met niet-duurzame – en dus niet-circulaire – grondstoffen.” 

Rijkswaterstaat wil uiterlijk 2023 alles 100 procent circulair inkopen. Is dat realistisch? 

“Dat hangt ervan af welke definitie wordt gebruikt en wat je cir­culair noemt. Als alleen maar sprake moet zijn van een zekere mate van hergebruik, dan gaat het zeker lukken. Het wordt een stuk lastiger om GWW-werken te realiseren met alleen bestaande bouwstoffen, die eenvoudig herbruikbaar zijn én het milieu zo min mogelijk belasten. In dat geval is die doelstelling wellicht wat ambitieus.” 

Hoe ziet circulair asfalt er eigenlijk uit? Gewoon zwart? 

“Zwart kan heel goed. De circulariteit zit in de grondstoffen en de herbruikbaarheid, dus niet in de kleur. Op het gebied van asfalt zijn in Nederland al veel initiatieven. Een voorbeeld is het Programma­bureau Asfalt-Impuls, een initiatief van onder meer  Rijkswaterstaat dat is ondergebracht bij kennisplatform CROW. Daarbinnen bestaan geen of slechts rudimentaire berekeningsmethoden om de duurzaamheidseffecten – waaronder circulariteit – te bepalen van asfalt innovaties. Dat sluit naad­loos aan op mijn conclusie dat levenscycluskosten in beginsel de meest ideale gunningsmethodiek is, maar dat er nog niet voldoende goede methoden zijn om levenscycluskosten te berekenen.• 

TNO denkt dat slechts 1 op de 4 huizen in de toekomst circulair kan zijn. Is dat niet te weinig? 

“Eigenlijk zou dat percentage omhoog moeten, Ja. De aanbeveling is om alle bouwwerken, dus ook wo­ningen en woningaanpassingen, aan te besteden op basis van levenscycluskosten. Dan moet een veel hoger aandeel haalbaar zijn. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Maar het besef moet door­dringen dat het huidige prijspeil alleen maar moge­lijk is met ‘dank’ aan uitputting van de aarde.”

 Wat zijn de grootste struikelblokken in de bouw? 

“Ons onderzoek heeft in elk geval twee redenen blootgelegd waarom er te weinig wordt aanbesteed op levenscycluskosten en daarmee op circulariteit. Ten eerste voorziet de Europese Unie – ondanks al haar goede voornemens – nog niet in toegankelijke, transparante en integrale methoden om levenscy­cluskosten te berekenen. Ten tweede heeft de Tweede Kamer bij de implementatie van de laatste aanbestedingsrichtlijnen een grote misser begaan met het aannemen van het amendement Gesthuizen c.s. Daarmee is een drempel voor het gebruik van levenscyclus­kosten opgeworpen omdat de indieners meenden dat gunning op levenscycluskosten ook heimelijke gunning op laagste prijs mo­gelijk zou maken. Dat is een grote misvatting. Een ander zorg­punt is meer bestuursrechtelijk van aard: Het nieuwe omgevings­recht kent weliswaar energie- en duurzaamheidsnormen, maar deze gaan nog onvoldoende in op circulariteit.”

Hoe kan dat op korte termijn veranderen? 

“Door de aanbevelingen in het preadvies op te volgen. Dus zo veel mogelijk aanbesteden op levenscycluskosten, daarvoor – op Europees niveau – meer en betere rekenmethoden ontwikkelen en hogere circulariteitseisen in het publiekrecht.” 

Welke rekenmethode is het meest kansrijk? 

“Op dit moment lijkt het raadzaam om te door te bouwen op de uitgangspunten van de bestaande NEN-EN en ISO-normen voor levenscyclusanalyse. Deze zijn enigszins bekend en liggen ten grondslag aan de meest gebruikte rekenmethoden op dit mo­ment. Die rekenmethoden moeten wel naar een Europees niveau getild worden, waarbij bruikbaarheid en eenduidigheid voorop­ staan. Nu is het zo dat meerdere tools gebruikt worden voor de toepassingen van de normen. Daardoor krijg je discussie over de uitkomsten, terwijl gunning op levenscycluskosten juist tot binai­re uitslagen zou moeten leiden. Bijkomend voordeel is dat we een einde kunnen maken aan kwalitatieve beoordelingen die bij een geschil altijd tot een onbevredigende uitkomst leiden, omdat de rechter die beoordelingen nauwelijks inhoudelijk toetst.”

Botsen ambities van duurzaamheid met circulaire doelen? 

“Alleen als sprake is van ondoelmatige circulariteit. Circulariteit is namelijk een middel, duurzaamheid is het doel. Als je dat om­draait, gaat het mis. Bijvoorbeeld als je bij wijze van spreken her­bruikbare materialen met een zwaar vervuilende tanker uit China laat overkomen. Bij gunning op levenscycluskosten zou zo een aanbod laag scoren vanwege de grote nadelige milieueffecten. Schijncirculariteit komt er bij gunning op levenscycluskosten dan ook niet doorheen en dat toont de kracht van de levenscyclus­kosten als gunningscriterium.”

De bouw hergebruikt al 96¾ van sloopafval. Waarom is dat niet genoeg? 

“Bij dat getal hoort de terechte nuancering dat het bouw- en sloopafval in Nederland, anders dan in sommi­ge andere landen in de Europese Unie, bijna uitsluitend laagwaardig wordt hergebruikt in de grond- en wegen­bouw als funderings- en ophogingsmateriaal. Dat is na­tuurlijk altijd beter dan weggooien, maar als we circula­riteit daadwerkelijk willen inzetten ten behoeve van duurzaamheid, moeten we streven naar zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Ook dat wordt gestimuleerd met gunning levenscycluskosten. Hoogwaardig hergebruik scoort namelijk hoger vanwege de beperkte externe milieueffecten en de hogere restwaarde van de be­standdelen.”

Bekijk hier het originele artikel: “Circulariteit-is-een-middel-duurzaamheid-het-doel”-Deal-februari-2019

Laat een reactie achter

Specialisten op het gebied van Aanbestedingsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.