Verzekeringsrecht

Wij adviseren onze cliënten in verzekeringsdiscussies. Het kan daarbij gaan om de vaststelling of er sprake is van materiële schade, om de uitleg van algemene of bijzondere uitsluitingen (zoals de damwandclausule, de coatingclausule of de betonclausule), om de dekking gedurende de onderhoudstermijn en om aansprakelijkheidskwesties.

De verzekeringszaken die wij behandelen gaan over de gebruikelijke bouwgerelateerde verzekeringen, zoals de CAR-verzekering en de werkmaterieel-verzekering maar bijvoorbeeld ook om de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van architecten en raadgevend ingenieurs.

Wij treden op voor zowel verzekerde aan wie dekking wordt ontzegd als voor verzekeraars. Mocht het niet mogelijk blijken om in overleg een bevredigende oplossing te bereiken dan gaan wij zonodig over tot juridische stappen, ofwel via arbitrage ofwel via de burgerlijke rechter.