Vakgebied sinds begin twintigste eeuw

In 1992 verscheen de tweede druk van het handboek Bouwrecht in kort bestek waarvan de inleiding een aantal boeiende inzichten bevatte. Zo wordt bouwrecht als vakgebied pas vanaf het begin van de twintigste eeuw onderkend. Daarentegen bestonden er al in de Middeleeuwen bouwrechtelijke bepalingen in de zogenoemde stedelijke keuren, ordonnantiën, octroyen en placaten van de staten der gewesten. Dit was een voorloper van de publiekrechtelijke variant van het bouwrecht die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet in onder andere het ruimtelijke ordeningsrecht. De publiekrechtelijke kant van het bouwrecht is iets dat wij graag aan anderen overlaten. Ons boeit de privaatrechtelijke variant.

De eerste keer dat het privaatrechtelijke bouwrecht in Nederland in de wet werd vastgelegd was bij de codificatie van het burgerlijk wetboek in 1838 dat nog duidelijk het stempel van Napoleon droeg. Naar verluidt stond hij uitermate wantrouwend ten opzichte van de aannemers die zijn vestingwerken bouwden. Die argwaan vertaalde zich in de opzet van de afdeling in het burgerlijk wetboek dat was gericht op aanneming van werk want daarin werd het risico eenzijdig bij de aannemer gelegd. In feite werd hiermee de kiem gelegd voor de pogingen om deze risico’s rechtvaardiger te verdelen ofwel om de aannemer als contractuele partij tegenover zijn opdrachtgever juridisch te emanciperen. Dit streven had altijd de volle aandacht van Koos Rozemond. Dat onderstaande cartoon onderdeel was van zijn bijdrage aan het gedenkboek van de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen bij zijn vijfenzeventig jarig bestaan mag geen verbazing wekken:

Om deze onbalans te corrigeren is men in de bouw in de loop der tijd standaard voorwaarden gaan ontwikkelen die de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer beter en uitputtend regelden dan in het B.W. Deze algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld de ABB 1968, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1968 (UAV 1968), de UAV 1989 en de UAV 2012. Deze algemene voorwaarden hebben gemeen dat ze uitgaan van een traditionele verdeling van de bouwfuncties ontwerpen en uitvoeren waarbij de opdrachtgever het ontwerp maakt (of laat maken) en dat door de aannemer laat realiseren. De UAV 2012 worden momenteel onderworpen aan een herziening.

Relatief nieuw in de bouw is het gebruik van algemene voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen of wel de UAV-GC 2005. Anders dan bij de UAV zijn bij de UAV-GC 2005 de functies ontwerpen en uitvoering tegenover de opdrachtgever in één hand gelegd, te weten die van de opdrachtnemer. Men spreekt ook wel van design & build, design & construct of turnkey. Ook deze voorwaarden worden momenteel herzien en dat zal hopelijk ergens in de komende jaren zijn beslag krijgen.

Het privaatrechtelijke bouwrecht dat wij beoefenen gaat over geschillen tussen opdrachtgevers en aannemers. De meest voorkomende bouwgeschillen zijn:

  • verdeling van aansprakelijkheid bij gebreken
  • vertragingen/vertragingsschade
  • meer-/minderwerk
  • garanties

Wil je meer weten over onze aanpak?

We helpen bij het voorkomen van problemen en het verkleinen van geschillen. Met inschatting vooraf van kosten en baten en een eerlijk beeld van de risico’s. Lees hier meer over onze aanpak & kosten en ons kantoor. Bekijk al onze podcasts, kennisevents en publicaties in onze kennisbank of neem direct contact met ons op

ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang