Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 oktober 2021. 

Als u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt verwerkt Rozemond Advocaten (hierna ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’)  persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Rozemond Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Cliënten

In het kader van onze juridische dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens van onze cliënten of van andere betrokkenen verwerken. Gegevens die wij in dat kader verwerken zijn: NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens, zakelijke gegevens en bankgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor cliënten, het afwikkelen van geschillen of overige juridische werkzaamheden.

Websitebezoekers 

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online dienstverlening contactgegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen. Ook bewaren we deze gegevens indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onthouden wat u op onze website doet. Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics die het gedrag van onze bezoekers meten voor statistische doeleinden. De statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht en welke onderdelen van de website het meest worden gebruikt. Hierdoor zijn wij in staat om de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Artikelen op onze website kunt u delen of liken via LinkedIn, Twitter en Facebook links. Voor het functioneren van deze links wordt gebruikgemaakt van social media cookies van deze social media partijen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Wij hebben daar geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van deze partijen. Voordat u van deze social media diensten gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die partijen door te lezen.

Nieuwsbriefabonnees of deelnemers workshops etc. 

Wij versturen periodiek een nieuwsbrief. U ontvangt onze nieuwsbrief alleen wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven en/of indien u een bestaande cliënt van ons bent en wij u willen informeren over de voor u relevante juridische diensten en ontwikkelingen. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van GetResponse. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link in de nieuwsbrief.

Voor aanmeldingen in het kader van workshops, seminars of soortgelijke evenementen verwerken wij persoonsgegevens, zoals onder meer NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie, en in voorkomend geval uw geslacht en andere gegevens die in het kader van de aanmelding worden gevraagd (zoals opleiding, functie en werkervaring).

Sollicitanten 

Op onze website of via sociale netwerken worden soms vacatures bij Rozemond Advocaten gepubliceerd. Solliciteren kan schriftelijk of per e-mail, of via een formulier op de website. In het kader van sollicitaties verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en eventuele andere (al dan niet in het kader van de sollicitatie gevraagde) gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het vervullen van de vacature en worden slechts verstrekt aan diegenen die belast zijn met onze werving- en selectieactiviteiten of daarbij door ons zijn betrokken. Open sollicitaties worden op overeenkomstige wijze verwerkt.

Andere relaties 

Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kunnen wij persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. telefoonnummer, e-mailadres alsmede bankrekeningnummer verwerken die noodzakelijk zijn voor de levering of het afnemen van diensten en/of onze administratie.

Grondslag

De persoonsgegevens worden door ons in beginsel gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- of identificatieplicht of fiscale verplichtingen. Tenslotte verwerken wij persoonsgegevens ook op basis van de grondslag gerechtvaardigde belang, bijvoorbeeld om onze dienstverlening te verbeteren of marketingactiviteiten te kunnen ontplooien.

Uw persoonsgegevens en derden 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en uitsluitend voor de hiervoor genoemde doeleinden. Voorbeelden van zo’n derde partij zijn een IT-leverancier, deurwaarder, koerier of een gerechtelijke instantie. Voor zover vereist wordt er een overeenkomst gesloten met deze partij om duidelijke afspraken te maken over de doelen waarvoor zij de gegevens mogen gebruiken en om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, een en ander conform de geldende Europese wetgeving. Daarnaast kan het zo zijn dat wij op basis van wet- of regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten of instanties.

Beveiliging

Wij vinden de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, ook als wij een derde partij inschakelen voor de verwerking.

Bewaartermijn 

We verwerken de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Rozemond Advocaten is wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Privacyrechten 

Een verzoek in verband met de uitoefening van privacyrechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan aan steleenvraag@rozemond.local o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Rozemond, o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Herengracht 567, 1017 CD, Amsterdam. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en vragen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (steleenvraag@rozemond.local) o.v.v. ‘Privacyverklaring Rozemond’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Rozemond Advocaten
Herengracht 567
1017 CD Amsterdam
info@rozemond.local