ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Verzekeringsdekking voor hoge faalkosten in de bouw?

De bouw kent een aantal specifieke verzekeringen zoals de CAR-verzekering, de ontwerpverzekering, die onder meerdere benamingen op de markt verschijnt zoals BOV – Bouw en Ontwerp Verzekering – of PI – Professional Indemnity – en de aansprakelijkheidsverzekering. Die laatste wordt ook wel als afzonderlijke rubriek of sectie op de CAR-polis meegenomen.

Hoewel de faalkosten in de bouw hoog zijn en er tal van initiatieven zijn/worden ontplooid om die naar beneden te krijgen, is het bij bouwers niet altijd een vanzelfsprekendheid om na te gaan of er wellicht verzekeringsdekking is voor een calamiteit of een mislukt productieproces, voor daarbij ontstane schade of uitloop van het werk. Soms is daar een aanwijsbare reden voor, bijvoorbeeld als op voorhand duidelijk is dat de schade niet gedekt is of als het eigen risico zo hoog is dat het niet loont om een claim bij verzekeraars in te dienen. 

Claims made

Maar het niet of te laat melden van schade kan fatale gevolgen hebben, zeker in de ‘claims made’ systematiek. Dat claims made – begrip is van cruciaal belang in de wereld van de aansprakelijkheidsverzekeraars. Dit begrip is de uitkomst van een ontwikkeling die zich de afgelopen decennia heeft afgespeeld en waarbij verzekeraars pogingen ondernamen om uitkering voor eventuele naijlende schades zoveel mogelijk in te perken om zodoende de periode waarin men na oplevering van een werk nog tot uitkering hoefde over te gaan in te korten. Daarvoor was het uitgangspunt dat men schade dekte die was ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, het zogenoemde loss occurence systeem. Dat was overigens weer de opvolger van de act-committed dekking waarbij dekking werd verleend wanneer de schade zijn oorzaak vond in de verzekerde periode.

Uitgangspunt bij claims made is dat de verzekerde tijdens de verzekerde periode aansprakelijk wordt gesteld door de partij die de schade leed. Hierdoor is er geen mogelijkheid om na de looptijd van de verzekering nog te claimen, de zogenoemde uitlooptijd wordt daardoor tot nul teruggebracht. In die onversneden vorm komt dat overigens  zelden voor; doorgaans is er een kleine uitloop in de polis opgenomen.

Het niet of te laat melden van een claim bij een verzekeraar kan inderdaad fataal zijn maar hoeft dat niet. In de polis kan namelijk een bepaling staan dat als de verzekeraar ‘last’ heeft van de late melding, in de zin dat hij daardoor schade lijdt, zijn uitkeringsplicht wordt verminderd met de schade die daarvan het gevolg is. Het loont de moeite daar nauwkeurig naar te kijken.

Het verzekeringsrecht wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek (BW), waar in titel 7.17 de rechtsverhouding tussen verzekeraar en verzekerde is geregeld, maar bovenal door de polisvoorwaarden die op de verzekering van toepassing worden verklaard. Met name die voorwaarden, en eventueel aanvullende clausules en uitsluitingen, vormen een moeilijk toegankelijk geheel. Verzekeraars trachten hun risico te beperken met allerlei clausules als bijvoorbeeld een betonclausule, een damwandenclausule, een in de grond gevormde palenclausule of een coatingclausule maar niet steeds duidelijk is tot hoever dat risico daarmee is ingeperkt. Daarover verschillen verzekeraars en verzekerden regelmatig met elkaar van mening. Het komt dan aan op uitleg van de betreffende bepaling of clausule.

Schade in de vorm van een verstoord totstandkomingsproces

Een andere regelmatig terugkerende discussie bij CAR-verzekeringen is die over het schadebegrip en dan met name de vraag of er een gave zaak tot stand is gekomen die vervolgens beschadigd is geraakt. Deze discussie speelt voornamelijk bij schade in de vorm van een verstoord totstandkomingsproces. Denk aan de in de grond gevormde palen die een insnoering laten zien of de coating die niet hecht of blaasvorming vertoont. Dat zijn lastige discussies waarbij tevens aan de orde kan komen de vraag of de dekking van de verzekering al dan niet beperkt is tot onderdelen van het werk die voltooid zijn en/of de polis mede dekking biedt voor beschadigde bouwstoffen. Ook kan daarbij een rol spelen de vraag waardoor het totstandkomingsproces is verstoord, door een fout van de aannemer of door een van buitenkomende oorzaak.

Wij staan verzekerden (opdrachtgevers, aannemers, architecten en raadgevend ingenieurs) bij in bouw gerelateerde verzekeringsdiscussies. Daarbij kan het gaan om een discussie met de schadebehandelaar of expert over het vaststellen van de schadeomvang, over dekking onder de polis en uitleg van de polisbepalingen en en om (beroeps)aansprakelijkheidskwesties. Mocht het niet mogelijk blijken om in overleg een bevredigende oplossing te bereiken dan gaan wij zo nodig over tot juridische stappen, ofwel via arbitrage ofwel via de burgerlijke rechter.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van verzekeringsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat onze cliënten zeggen

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Wij waarderen Jørgen voor zijn enorme dossierkennis en compleetheid. Hij weet dingen van 5 jaar geleden nog. Dat wordt enorm gewaardeerd’

Richard Treur
Financieel directeur Thunnissen Groep B.V.

‘Het liefst heb ik zo min mogelijk met ze te maken. Aan de ene kant dat deftige, dat gedateerde, aan de andere kant: praktisch, snelheid, doorpakken. Want ze zijn niet wollig en stoffig. De verwachting van wollig en stoffig (toen ik hen bezocht) is niet uitgekomen. Sindsdien ben ik hun promotor.’

Ted van ’t Hek
Van 't Hek Groep

‘Aan andere advocaten moet ik vaak uitleggen hoe het zit, bij Rozemond hoef ik dat nooit te doen. Vaak denk ik: verzin een list! Bij andere kantoren moet ik dat vaak zelf aandragen, bij Rozemond komen zij ermee. Arno kan het spraakmakend vertellen.’

Martin de Jong
Vestigingsdirecteur Van Wijnen Dordrecht

Kennis over bouwrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Bouwrecht
De eindafrekening volgens §16 lid 10 UAV-GC

Zoals iedere bouwrechtjurist bekend, worden de in de bouw regelmatig gebruikte algemene voorwaarden UAV-GC 2005 momenteel herzien. Thomas de…

8 februari 2022 · Leestijd 2 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Bouwrecht
De eindafrekening volgens par. 16 lid 10 UAV-GC

Zoals bekend is CROW momenteel bezig met de actualisering van de UAV-GC 2005. Of en wanneer de herziene versie – onder de noemer UAV-GC 2020 – zal…

10 januari 2022 · Leestijd 29 min
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Aanbestedingsrecht
Studieochtend: Informatieplichten bij geïntegreerde contracten

Hot topic van dit moment is het onderwerp informatieplichten bij geïntegreerde contracten. Deze studieochtend gaat uitgebreid in op de verplichtingen …

N.t.b. locatie in Utrecht
30 juni 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiemiddag: Informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten

Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten is onlosmakelijk verbonden met het bouwrecht, maar komt uiteraard ook voor in het algemene recht. In d…

BCN Utrecht
28 juni 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Cursus: Privaatrechtelijk bouwrecht 2022

In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Euro…

BCN Utrecht
13 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiemiddag: Vertragingsschade in de bouw

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-…

Online
12 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Studiedag: UAV-GC 2005 en UAV-GC 202?

In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005, aan de hand van een …

BCN Utrecht
7 april 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event
Cursus: Algemeen Aanbestedingsrecht

Deze basiscursus biedt een eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. De grote thema’s in het aanbestedingsrecht worden behandeld door …

BCN Utrecht
26 september 2022
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Bouwrecht
Studiemiddag: Bouwtijd en vertraging (VII)

Tijdens de bouw is vertraging een veel voorkomend gebeuren. De periode waarbinnen een ontwerp uitgevoerd moet worden moet van te voren worden bepaald,…

BCN Utrecht
2 november 2021