ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang

Overheid: grootste opdrachtgever in de bouw

De overheid is in alle opzichten de grootste opdrachtgever in de bouw. Daardoor speelt het aanbestedingsrecht een belangrijke rol in onze bouwrechtpraktijk. Zeker omdat veel semipublieke instanties zoals scholen, ziekenhuizen en universiteiten ook aanbestedingsplichtig zijn wanneer zij opdrachten in de markt plaatsen. Bij Rozemond Advocaten zijn we dan ook al sinds jaar en dag thuis in het aanbestedingsrecht.

Bij overheidsopdrachten boven de Europese drempelwaarden dient automatisch een Europese aanbestedingsprocedure overeenkomstig deel 2 of deel 3 van de Aanbestedingswet te worden doorlopen. Maar ook voor uitgaven beneden de drempels gelden altijd in min of meerdere mate regels voor aanbestedingen of het nu een Nationale aanbestedingsprocedure of een meervoudig onderhandse procedure betreft. Naast in ieder geval de (herziene) Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, betreft dit vaak het ARW 2016 (en in de nutssectoren het ARN 2016). Zelfs een onderhandse gunning is – indien toegestaan – nooit helemaal vormvrij. Dat geldt te meer omdat de meeste aanbestedende diensten bij het sluiten van contracten ook gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Bijstand ten behoeve van eerlijke beoordeling gunningscriteria

In onze dagelijkse praktijk komt het aanbestedingsrecht aan de orde als onze cliënten, vaak aannemers, een overheidsopdracht willen verwerven, of als aanbesteders advies vragen over de inrichting van een aanbestedingsprocedure. In het laatste geval begeleiden we de aanbesteding, in het eerste geval staan we inschrijvers bij als ze een aanbestedingsprocedure ten onrechte dreigen te verliezen (bijvoorbeeld omdat zij niet eerlijk volgens de gunningscriteria zijn beoordeeld of onterecht ongeldig worden verklaard). Dat leidt geregeld tot een kort geding bij voorzieningenrechter, maar we houden ook altijd oog voor andere wegen om het door onze cliënten gewenste doel te bereiken (zoals de klachtprocedure bij de Commissie van Aanbestedingsexperts).

Daarnaast procederen we veel voor marktpartijen die een aanbesteding hebben gewonnen maar worden geconfronteerd met een concurrent die bezwaar maakt tegen die gunningsbeslissing. In dat geval is meestal een ‘tussenkomst’ in het reeds gestarte kort geding aan de orde. Dat betekent dat we een interventie plegen in de procedure tussen de bezwaarmaker en de aanbestedende dienst, om het belang van onze cliënt zoveel mogelijk te behartigen. Overigens staan wij ook niet zelden aanbesteders bij in procedures. Dit betreft vaak aanbestedingen buiten de bouw, waarin wij reeds spraakmakende zaken voerden voor onder andere scholen, publieke gezondheidsdiensten en (decentrale) overheden.

Onze specialisatie in het aanbestedingsrecht zorgt ervoor dat we ook meer bijzondere procedures voeren, zoals bodemprocedures (tot vernietiging van onderhands gegunde opdrachten of tot het verkrijgen van schadevergoeding), WOB-procedures, hoger beroepsprocedures bij het gerechtshof en zelfs cassatie bij de Hoge Raad. Voorts kennen wij ook de weg naar de Europese instanties, zoals de klachtprocedure bij de Europese Commissie.

Ondersteuning bij opstellen en indienen van een aanbieding

Naast procederen maakt het aanbestedingsrecht ook een belangrijk onderdeel uit van onze adviespraktijk. Zo helpen wij deelnemers aan een aanbesteding (ook wel inschrijvers of gegadigden genoemd) tijdens het opstellen en indienen van hun aanbieding. Wij adviseren daarbij over zaken als het invullen en indien van hun eigen verklaring en het stellen van vragen over de (proportionaliteit) van de aanbestedings- en contractvoorwaarden. Het stellen van de juiste vragen is van groot belang. Daarmee kan worden voorkomen dat inschrijvers hun rechten verwerken op basis van de beruchte Grossmann-jurisprudentie. Daarnaast leidt het tot minder onduidelijkheid over de eisen en voorwaarden bij de uitvoering van overeenkomsten.

Ook tijdens de uitvoering van opdrachten adviseren wij nog regelmatig over het aanbestedingsrecht. Dat betreft bijvoorbeeld gevallen waarin de eisen en/of voorwaarden van werk (of levering of dienst) moeten worden gewijzigd. Met de Europese richtlijnen van 2014 en de daaropvolgende wijzigingen van de aanbestedingswet 2012, kent de herziene aanbestedingswet vanaf 1 juli 2016 verschillende legitieme mogelijkheden om opdrachten te wijzigen. Dit betreft de artikelen 2.163a tot 2.163g Aw 2012, waarmee ook de zogenoemde Pressetext-jurisprudentie is gecodificeerd. Als er tijdens de uitvoering van een opdracht redenen zijn om voorwaarden en eisen te wijzigen, dan hebben zowel aannemers/opdrachtnemers als opdrachtgevers vaak behoefte aan advies over de mogelijkheden. Tot op de dag van vandaag hebben wij hen altijd van advies kunnen voorzien zodat de opdracht, met de noodzakelijke wijzigingen, kon worden uitgevoerd zonder aanbestedingsrechtelijke problemen. 

Betrokkenheid zichtbaar in wetenschap en wetgeving

Ten slotte is onze betrokkenheid bij het aanbestedingsrecht zichtbaar in de juridische wetenschap en zelfs in de wetgeving. Door middel van artikelen, publicaties en ook het geven van colleges en voordrachten, verspreiden wij onze mening over de interpretatie en de (gewenste) ontwikkeling van het aanbestedingsrecht. Wij delen onze opvattingen ook gevraagd en ongevraagd met politici en bestuurders, om hen – en vooral de gebruikers van het aanbestedingsrecht – in het wetgevingsproces van dienst te zijn. Dat leidt tot interessante en vruchtbare gedachtewisselingen op alles niveaus.

voorzittershamer-icon

Specialisten op het gebied van aanbestedingsrecht

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen.

Wat cliënten zeggen over onze advocaten

Volgens onze opdrachtgevers begrijpen we hoe de bouw werkt. Ook technisch. Zij voelen zich gesteund en geholpen en vinden ons dé specialist in civiel bouwrecht.

‘Samenwerking overtreft altijd weer mijn verwachtingen.’

Caroline Bruins
Hoofd Juridische Zaken bij Unica

‘Het is een goede gast, hij snapt het goed en hij reageert snel. Hij kan kleine zaken goed oplossen en hij kan grote zaken maken. Hij snapt hoe het in de bouw gaat maar weet het wel juridisch zo te verwoorden dat het de goede kant op gaat en de strategie volgt. Bouwkundig kan het allemaal heel juridisch, maar Michiel verwoordt het in het gewoon Nederlands.’

Gijs Hermelink
Contractmanager bij Koopmans

‘Het zijn stuk voor stuk enorme vakliefhebbers. Ze houden van hun vak en kunnen vol overgave en passie erover praten. Dat hebben ze allemaal!’

Katja Groenendaal
Hoofd Juridische Zaken bij Van Wijnen N.V.

Kennis over aanbestedingsrecht

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we in onze publicaties, podcasts en events middels praktische handvatten en juridische verdieping.

Event Aanbestedingsrecht
Rozemond Breakfast Special (24 november 2023)

Speciaal voor onze cliënten was er 24 november jl. weer een editie van de Rozemond Breakfast Special. Dit keer waren…

Huize Frankendael
24 november 2023
Event Aanbestedingsrecht
Rozemond Breakfast Special (30 maart 2023)

Speciaal voor onze cliënten was er 30 maart jl. weer een editie van de Rozemond Breakfast Special. In het koetshuis…

Huize Frankendael
30 maart 2023
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Onderhande­lingsprocedure zonder voorafgaande bekend­making onder voorwaarden toegestaan

Dit arrest geeft bruikbare kaders voor aanbesteders, maar minder rechtszekerheid voor inschrijvers, als een aanbesteding mislukt omdat de geraamde waarde…

19 oktober 2022 · Leestijd 56 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Annotatie TBR 2022/47

In Klaipédos-arrest heeft het Hof van Justitie EG onder meer een aantal prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke…

10 oktober 2022 · Leestijd 54 min
Logo van het Instituut voor Bouwrecht.
Event Aanbestedingsrecht
Studieochtend: Informatieplichten bij geïntegreerde contracten

Hot topic van dit moment is het onderwerp informatieplichten bij geïntegreerde contracten. Deze studieochtend gaat uitgebreid in op de verplichtingen …

N.t.b. locatie in Utrecht
30 juni 2022
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Cliënt en juridisch adviseur: ‘De bouw is no­ nonsense’

Aslan Vos en Rob Bleeker werken al ruim 20 jaar samen aan bouwprojecten en denken mee over de herziening van de standaardvoorwaarden in de bouw. ‘Overal…

7 augustus 2021 · Leestijd 10 min
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Annotatie JAAN 2021/118

Over de geruchtmakende zaak aangaande het contract tussen de Staat en Stichting Open Nederland en de gunning aan testaanbieders voor het Testen voor…

2 augustus 2021 · Leestijd 13 min
Annotatie JAAN 2021/118 is een premium artikel

Premium

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
‘Of gelijkwaardig’ als escape van het merkenverbod, een hardnekkige misvatting in het aanbestedingsrecht

Artikel over het verbod in art. 2.76 Aanbestedingswet 2012 om merken, fabrikanten, leveranciers, etc. voor te schrijven. Gepubliceerd in de Tender Nieuwsbr…

19 juli 2021 · Leestijd 13 min
‘Of gelijkwaardig’ als escape van het merkenverbod, een hardnekkige misvatting in het aanbestedingsrecht is een premium artikel

Premium

Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
publicatie Aanbestedingsrecht
Boek: Tekst & Commentaar Aanbestedingrecht

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belan…

5 juli 2021 · Leestijd 3 min