ingeschreven

Bedankt. We hebben een bericht gestuurd om uw e-mailadres te bevestigen.

Krijg onbeperkt toegang tot onze kennisbank

De kennis en ervaring die ons kantoor sinds 1926 heeft opgedaan delen we graag. Meldt u aan om toegang te krijgen tot onze kennisbank inclusief premium artikelen.

Geef mij toegang
Een boekenkast vol boeken over de rechtspraktijk.
Publicatie Infra (GWW)

Wijziging Plan van Aanpak slibverwerkingssysteem (TBR 2015/66)

Rob Bleeker | 10 apr 2015 · Leestijd 50 min

Verschenen in: IBR. (2015, april). TBR 2015/66. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2015(nr. 4), 396–407.

TBR 2015/66
Raad van Arbitrage voor de Bouw, 30 december 2014, No. 71.932
(Uitleg par. 15 UAV-GC)

(Mr. J.C. van Dijk, L.Th. Verriet en ir. M. Schellekens)

UAV-GC 2005: par. 14, par. 15, par. 20, par. 21, par. 22, par. 23.
Model Basisovereenkomst: art. 3, art. 11, art. 12

Plan van aanpak slibverwerkingssysteem. Uitwerking VO. Verzoek tot wijziging Plan van Aanpak. Opdrachtgever weigert wijziging. Aannemer legt werk neer:

Met gastnoot R.G.T. Bleeker, Red.

De gronden van de beslissing in principaal en incidenteel appel 

De bevoegdheid en de ontvankelijkheid

  1. De bevoegdheid van appelarbiters tot beslechting van het onderhavige geschil bij scheidsrechterlijk vonnis staat onbetwist tussen partijen vast.
  1. De memorie van grieven in principaal appel is binnen drie maanden na datum van het beroepen vonnis binnengekomen bij het secretariaat van de Raad. Het incidenteel appel is ingesteld bij memorie van antwoord. Partijen zijn derhalve in zoverre ontvankelijk in hun appel.

Het geschil in eerste aanleg

  1. Tussen partijen is een geschil ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen onder de vigeur van de UAV-GC 2005 op 26 april 2012 tot stand gekomen overeenkomst inzake de aanpassing van de C., inhoudende het ontwerpen, aanpassen, uitbreiden en deels meerjarig onderhouden van het slibverwerkingssysteem.
  1. Opdrachtgeefster heeft in eerste aanleg gesteld dat aanneemster ten onrechte in plaats van de in haar plan van aanpak opgenomen pistonpompen (ook wel: zuigerpompen), vijzels (ook wel: schroefpompen) wenst toe te passen voor het verticaal transport van slib en als zodanig heeft opgenomen in haar definitief ontwerp (DO). Zij heeft gesteld dat zij het betreffende wijzigingsvoorstel op grond van paragraaf 15 lid 4 UAV-GC 2005 zonder opgaaf van redenen mag weigeren en heeft geconcludeerd:

MET CONCLUSIE:

dat U, althans een door U te benoemen scheidsgerecht, bij arbitraal vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

verklaart voor recht dat [aanneemster] in het project C. een deugdelijk systeem met pistonpompen, zoals dit is opgenomen in de van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Aanbieding, dient te realise-ren, voorafgaande waarvan zij dit systeem dient uit te werken en dit in een (aangepast) DO ter toetsing aan [opdrachtgeefster] dient voor te leggen;

[aanneemster] veroordeelt om in het project C. een deugdelijk systeem met pistonpompen, zoals dit is opgenomen in de van de Overeenkomst onderdeel uitmakende Aanbieding, te realiseren, op straffe van een dwangsom van € 5.000,– per kalenderdag dat zij hiermee in gebreke blijft te berekenen vanaf het moment dat [aanneemster] ter plaatse een andersoortig systeem heeft aangebracht, waaronder begrepen: een systeem met vijzels, tot het moment dat [aanneemster] alsnog een systeem met pistonpompen overeenkomstig de Aanbieding heeft aangebracht;

[aanneemster] veroordeelt tot betaling van€  5.000,– aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente indien niet uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van het vonnis betaling door [opdrachtgeefster] is ontvangen, te berekenen vanaf dat moment tot aan…


Lees hier het originele artikel verder: 2015-RvA-30-december-2014-art.-15-UAV-GC-TBR-2015-66

Laat een reactie achter

Specialisten op het gebied van Infra (GWW)

Met helder verwachtingsmanagement en snelle opvolging geven we realistische adviezen en maken we werkbare afspraken en contracten. Ons doel is met een menselijke maat juridische problemen te voorkomen of op te lossen. Onze cliënten voelen zich gesteund en geholpen.